Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Karamanlılar, Οι Καραμανλήδες - Οι Ορθόδοξοι που μιλ(ούσ)άνε τουρκικά

Türkçe Konuşan Ortodokslar Kimlerdir?


Türkçe konuşan Ortodokslar hakkında bir çok iddia vardır. Bunlardan bir kısmı daha önceden Anadolu’ya gelip, burada Bizans’ın da etkisiyle din olarak Ortodoksluğu benimseyip burada kalanlar. Bunlar genelde Türk soyundan gelmekle beraber savaşçı bir kimliğe sahiptiler. Bizans ordusunda önemli bir yere sahiptiler. 1071 yılındaki Malazgirt (Mazikert) Savaşında taraf değiştirip, Selçukluların tarafında savaştıkları Türk Tarihi tarafından belirtilen önemli noktalardan biridir.

Bir başka iddia da şöyle gelişmektedir. Genellikle Kuzey Yunanistan’da yaşayan, Anadolu’dan gelme Mübadil Rumların arasındaki söylenti şöyledir: Selçuklular zamanında, Selçuklu Hükümdarı, Selçuklu ülkesinde yaşayan Hristiyan Cemaatlere dinleri veya dilleri arasında bir seçim yapmalarını isteyerek onlara şu seçenekleri sunar: Ya din değiştirip dillerini koruyacaklar ya da Türkçe konuşup dinlerini koruyacaklardı. Bu söylenti genel olarak Samsun(Bafra), Tokat, Gümüşhane ve çevresinden gelen anadil olarak Türkçe konuşan halk arasında yaygındır.

Kapadokya Bölgesi’nde yaşayan Karamanlılar ise farklı bir toplumu yansıtıyorlardı. Kültürel olarakta Helence konuşan ve genel olarak sahil kentlerinde yaşayan diğer Rumlardan farklılardı. Geron Paisios’un “Kapadokyalı Aziz Arsenios” kitabında da belirtildiği gibi, Kutsal İncil’i hem Rumca hem de Türkçe okuyorlardı (Γέροντος Παϊσίου – Ο Άγιος Αρσένιος Ο Καππαδόκης). Tabi aynı şekilde yine aynı bölgelerde Ermeni alfabesiyle Türkçe yazılmış İnciller de mevcuttur.
Bu üç durumdan şu soruları çıkarabiliriz;

1- Bu toplumlar merkezi kontrolden (İstanbul Patrikhanesi) uzak oldukları için mi anadillerini konuşmuyordu?

2- Merkezi idare bir şekilde kendilerine papaz ve metropolit yolluyorken neden zamanla anadillerini tekrar öğrenmediler?

3- Mezar taşlarına neden Helen karakterleri ile Türkçe yazıyorlardı?

4- Kutsal İncil’i Helence’nin yanında neden Türkçe de okuyorlardı?

5- Bu kişiler Mübadele ile geldikleri Yunanistan’da neden Türkçe konuşmayı sürdürdüler ve bunu kendilerinden sonraki nesillere aktardilar?